Vlietkinderen Jaarbericht

Een nieuw geluid, een frisse blik!

Vanaf 1 september 2017 ben ik als directeur-bestuurder aan de slag bij Vlietkinderen. Een geweldig leuke organisatie om directeur van te mogen zijn! De mensen die bij Vlietkinderen werken zijn enorm bevlogen en betrokken bij hun dagelijks werk; het zo goed mogelijk doen voor de kinderen en hun ouders. In dit jaarbericht kunt u daar alles over lezen.
Vlietkinderen is een maatschappelijk betrokken, stabiele organisatie die steeds in beweging is en staat voor een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar, gelijke kansen voor alle kinderen. Als samenwerkingspartner met expertise op het gebied van de ontwikkeling van kinderen zijn wij een gewaardeerde gesprekspartner van gemeenten en onderwijsbesturen. En dat is mooi, samen komen we verder.

We zeggen het vaker, het woord ‘opvang’ dekt de lading niet. Het gaat ook om de vertrouwdheid, veiligheid en goede service van onze locaties in de wijken, dichtbij of in scholen. Met een educatief partnerschap laten we ouders zien dat we voor hun kind het allerbeste willen bereiken. De kinderopvang is een sector waar ontwikkelingen, in een snel tempo, elkaar opvolgen. Zoals onder andere nieuwe kwaliteitseisen, continue screening van personeel en de voorbereiding naar een andere financieringsstructuur.  Inmiddels is er ook in het politieke denken een belangrijke verschuiving gekomen. De politiek ziet kinderopvang steeds meer als belangrijk instrument voor een gezonde ontwikkeling van alle kinderen in Nederland. Tezamen met een aantrekkende economie en stijging van de kinderopvangtoeslag biedt dit perspectief en uitdaging. 

Ambitie

Vlietkinderen heeft een, weliswaar beheerste, groeiambitie. Dat kan bijvoorbeeld net over de gemeentegrens van Voorburg, in het gebied Binckhorst in Den Haag.
In Leidschendam - Voorburg en Leidschenveen zijn we toonaangevend, daar bouwen we met schoolbesturen Panta Rhei en Lucas onderwijs aan (integrale) Kindcentra. Maar, als de kans zich voordoet willen we onze vleugels uitslaan, ook over de gemeentegrenzen heen. We zoeken daarin vanzelfsprekend samenwerking met (onderwijs)partners en gemeenten.

Fit for the Future!

Het is belangrijk dat Vlietkinderen een solide en betrouwbare organisatie is en blijft, een flexibele organisatie die de beste medewerkers in huis heeft en daarin investeert. De wereld om ons heen verandert snel en dat is van invloed op onze medewerkers, kinderen en ouders. We bewegen mee met alle digitale en maatschappelijke ontwikkelingen en     weten wat de klant van de toekomst van ons vraagt. Ontwikkeling naar- en voor de toekomst is ons motto voor komend jaar, dus geen directeur in een ivoren toren, maar aan de slag! Wij zetten in op een ‘Vlietkinderen 3.0’, dus Future Fit! 

Tine Oudshoorn

 

Het verhaal van Vlietkinderen

Stichting Vlietkinderen is een middelgrote kinderopvangorganisatie met jarenlange ervaring op het gebied van alle vormen van kinderopvang en is geworteld in Leidschendam-Voorburg en Den Haag-Leidschenveen. Wij bieden in dit gebied verschillende vormen van opvang aan voor circa 2500 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar op 11 peuterspeelzalen/peuteropvang locaties, 11 kinderdagverblijven, 12 locaties voor voorschoolse opvang) en 15 locaties voor Buitenschoolse opvang. We doen dit met 330 goed opgeleide medewerkers.

Daarnaast bieden wij tussenschoolse opvang op 13 scholen, waar dagelijks zo’n 2000 kinderen gebruik van maken. Vlietkinderen is samenwerkingspartner van de gemeente Leidschendam-Voorburg op het gebied van jeugdpreventie en participeert in het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) met inmiddels drie locaties Spel en Opvoedpunt/Spelinloop: bij kindercentra Splash, de Waterlelie en de Ballon.

We zien, tot onze grote tevredenheid, een groeiend besef in Nederland van het belang van goede kinderopvang. Er is een proces gaande waarbij basisonderwijs, kinderopvang en jeugdzorg als maatschappelijk partners, steeds meer naar elkaar toegroeien. Dit vraagt om een samenhangende visie op opvoeding, educatie, zorg en opvang om de ontwikkelkansen voor elk kind te vergroten.

lees meer

Lokaal verbonden

Een toekomstgerichte samenwerking met het basisonderwijs

Vlietkinderen profileert zich als een wijkgerichte, flexibele, maatschappelijke onderneming. Ons verhaal gaat over meer dan alleen opvang. Het gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen, groeien, leren en ervaren. Maar ook over bieden van kinderopvang met een uitstekende pedagogische kwaliteit en het ontzorgen van ouders. Als ambitieuze kinderopvangaanbieder spelen wij in op de maatschappelijke ontwikkelingen in het werkveld en daarin werken we nauw samen met onderwijs, gemeentes en andere organisaties rondom kinderen en hun ouders: ‘It takes a village to raise a child’.

We zoeken steeds naar mogelijkheden om onze dienstverlening te optimaliseren, naar aansluiting bij wat er nodig is in de verschillende wijken van ons werkgebied, voor de verschillende doelgroepen.

Een toekomstgerichte samenwerking met het basisonderwijs
Onze samenwerking met het basisonderwijs heeft op diverse plekken binnen Voorburg, Leidschendam en Den Haag (Leidschenveen) verder vorm gekregen. Mooie nieuwe initiatieven hebben het licht gezien en waar we al met elkaar samenwerken is dit verder geïntensiveerd. Voorop staat steeds de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van 0 tot 13 jaar, waar mogelijk in een integrale voorziening. Vlietkinderen werkt samen met de schoolbesturen Panta Rhei, Haagsche scholen, de Montessori school in Leidschenveen en Lucas onderwijs. De banden met het bestuur en de scholen van Lucas onderwijs zijn het afgelopen jaar verder aangehaald en de samenwerking is geïntensiveerd.
Er zijn in de samenwerking tussen de verschillende basisscholen en Vlietkinderen mooie initiatieven ontstaan op grote en minder grote schaal. Te denken valt aan de realisatie van- en samenwerking in een integraal kindcentrum, het ontwikkelen en realiseren van gezamenlijke (groene) speelterreinen, het samenwerken in een 0-groep (peuters en kleuters), tot het detacheren van pedagogisch medewerkers naar de basisschool.

Lees meer

  • 3
  • 2
  • 6
  • 7
  • 8
  • 4
  • 1
  • 0
  • 5

Pedagogische kwaliteit

Pedagogische kwaliteit is onze basis

Samen met de pedagogisch medewerkers en clustermanagers is er hard gewerkt aan verdergaande ontwikkeling, verdieping en borging van de pedagogische kwaliteit in de organisatie. Onze pedagogische kwaliteit is de basis van waaruit wij werken.
Specifieke aandacht ging het afgelopen jaar uit naar de implementatie van een nieuw observatie- en registratiesysteem: KIJK!. De inzet op doorlopende ontwikkellijnen in afstemming met de scholen waarmee wij samenwerken wordt steeds belangrijker, dit nieuwe observatie- en registratiesysteem is daar een goede tool voor.
Onze medewerkers zijn heel positief over de inhoud van het systeem. Het sluit uitstekend aan bij de uitgangspunten in ons pedagogisch beleid en verrijkt de kennis en onze kijk op de ontwikkeling van het kind. Via ouderavonden en ‘Mijn Vlietkinderen’, het ouderportaal, worden ouders geïnformeerd over KIJK!.

Lees meer

Nieuwe wetgeving

Nieuwe wetten, regels en afspraken, IKK en harmonisatie…

Twee nieuwe wetten om ons op voor te bereiden: 
de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en de Harmonisatie wet Peuterspeelzalen. Beide wetten gingen in op 1 januari 2018. Dit vroeg om een gedegen voorbereiding; een andere inrichting van administratieve processen en een goede communicatie hierover zowel in- als extern. We hebben de klus geklaard! Nu bekijken hoe de uitvoering van deze wetten in de praktijk vorm krijgt. Uitganspunt is altijd het verhogen van de kwaliteit van onze kinderopvang.

Vlietkinderen onderschrijft het belang van de Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (IKK). De basiskwaliteit van Vlietkinderen is hoog, dit maakt dat er sowieso geen ingrijpende veranderingen in de manier van werken op de locaties nodig zijn geweest om te voldoen aan deze nieuwe wet. Alle locaties van Vlietkinderen zijn langs de ‘IKK meetlat’ gelegd en er zijn vooral administratieve aanpassingen, zoals in roosters en pedagogische werkplannen, gedaan. In 2018 zullen we anticiperen op de IKK maatregelen die per januari 2019 van kracht worden en de financiële consequenties die deze met zich meebrengen.

Lees meer

Investeren in medewerkers

Onze medewerkers zijn 'het kapitaal'

Wij staan voor de ontwikkeling van kinderen, daar hoort bij dat wij investeren in de deskundigheid van onze medewerkers. Het een kan niet zonder het ander! Onze medewerkers zijn dagelijks bezig met onze core business, het ‘opvangen’ van kinderen en het ‘ontzorgen’ van ouders en/of verzorgers. Beide termen dekken niet de lading van wat wij ouders en hun kinderen te bieden hebben.
Ons werk gaat over de ontwikkeling van kinderen op allerlei gebied en het gaat over het bieden van een veilige, vertrouwde omgeving waar ouders hun kind met een gerust hart kunnen achterlaten. Daarnaast gaan we een educatief partnerschap aan met ouders. Dat vraagt om continue investeren in medewerkers door deskundigheidsbevordering. Wij zeggen altijd, onze medewerkers zijn ‘het kapitaal’ van de organisatie. Goed opgeleide, betrokken en bevlogen medewerkers maken echt het verschil!
 

Lees meer

De cijfers

We hebben er 20 nieuwe medewerkers bij in 2017

In januari 2017 had Vlietkinderen 314 medewerkers in dienst en op 31 december 2017 waren dit 330 medewerkers. Van deze 330 medewerkers is 5,6% man.

Lees meer

Financieel

Zorgvuldig omgaan met de euro's

In 2017 is een positief resultaat behaald van € €150.145
De omzet is gestegen met 6,15 % t.o.v. 2016. Voor financiering van beoogde investeringen, heeft Vlietkinderen voldoende liquide middelen tot haar beschikking.

Financieel vooruitzicht
De vooruitzichten voor 2018 geven een stabiel beeld ten opzichte van 2017 met een voorzichtige groei. De aantrekkende economie, de samenwerking met onderwijs en gemeenten geven mogelijkheden om onze positie te verstevigen en in te zetten op ons dienstenaanbod en verdere samenwerking met onderwijspartners. Daarnaast ziet de overheid voorzichtig de meerwaarde van kinderopvang om kansengelijkheid van kinderen te bevorderen. Daar waar kansen in ons werkgebied zich voordoen om te groeien, zal Vlietkinderen deze aangrijpen om regionaal een sterke organisatie te zijn en te blijven.

Lees meer

De markt

Groei door aantrekkende economie

De groei in de branche die zich in 2016 al aankondigde, heeft doorgezet in 2017. Vlietkinderen heeft ingespeeld op de kansen die zich voordeden en daarnaast stabiel de koers vastgehouden van de afgelopen jaren.

De komende jaren groeit de werkgelegenheid en de koopkracht van werkenden. Het economisch herstel houdt aan, waardoor werkgelegenheid groeit en de koopkracht stijgt.
De financiële impuls van de overheid, vanaf 2017 structureel 200 miljoen extra, draagt daar aan bij. Over de ontwikkelingen in de sector kinderopvang op de lange termijn, is men redelijk positief.

De inzet om blijvend te investeren in samenwerking met onderwijs (onze BSO’s zitten bijna in alle scholen en we werken op verschillende plekken aan integrale kindcentra), gemeentes, sport en welzijn, lokale sportverenigingen en andere relevante organisaties, werpt zijn vruchten af.
Daarnaast is het zichtbaar maken van onze (pedagogische) kwaliteit en het profileren op expertise door de inzet van (online) marketingtools succesvol te noemen. Het ‘merk’ Vlietkinderen is stevig gepositioneerd, men ziet ons als een betrouwbare, maatschappelijk betrokken organisatie en samenwerkingspartner.

Lees meer